PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE W JELENIEJ GÓRZE

Promieniowanie jonizujące.
za http://isieko.jeleniagora.pl/inne.php?pages_id=6

W rejonie Sudetów zauważa się wyraźne, dodatnie anomalie geochemiczne zawartości w podłożu naturalnych pierwiastków radioaktywnych. Jedna z takich anomalii związana jest z granitem karkonoskim oraz ze skałami jego krystalicznego otoczenia (gnejsy, granitognejsy, hornfelsy) i obejmuje teren Jeleniej Góry. Ze zjawiskiem tym wiąże się podwyższenie naturalnego tła promieniowania jonizującego oraz emanacja radonu- 222, który może kumulować się w budynkach.

 

Pełny tekst artykułu

ANALIZA DEFINICJI DZIEDZIN INFRASTRUKTURY JĄDROWEJ W ZWIĄZKU Z MISJĄ INTEGRATED NUCLEAR INFRASTRUCTURE REVIEW W POLSCE

Analiza definicji dziedzin infrastruktury jądrowej w związku z misją Integrated Nuclear
Infrastructure Review w Polsce

Opracowano na podstawie materiałów CLOR i źródeł: [1] Publications Catalogue, IAEA 2009, [2] A.J.Gonzalez
Radiation&Nuclear Safety, IAEA Bulletin Vol. 40 No.2, 1998, [3] Nuclear Vocabulary ISO 921,1997, [4]
Safety Glossary, IAEA 2007, [5] International Standard IEC 60050-393, 1996, [6] ICRP Publication 103, 2007,
[7] Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources IAEA 2000, [8] International Standard
IEC 60050-393 Amendment 1, 2000, [9] IAEA Safety Standards Draft 3.0, January 2010.

 

Pełny tekst atykułu

URAN W POLSCE ? HISTORIA POSZUKIWAŃ I PERSPEKTYWY ODKRYCIA ZŁÓŻ

Uran w Polsce ? historia poszukiwań i perspektywy odkrycia złóż
Jerzy B. Miecznik, Ryszard Strzelecki, Stanisław Wołkowicz

Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 10, 2011

Wnioski
1. Z przedstawionych danych wynika, że Polska nie ma
możliwości zaspokojenia potrzeb paliwowych projektowanych
elektrowni jądrowych z krajowych zasobów, jeżeli
założyć, że dla 1 elektrowni zapotrzebowanie wyniesie

ok. 540 t uranu.

2. Dużymi i jednocześnie łatwo dostępnymi złożami
uranu nigdy nie dysponowaliśmy, a najbogatsze, w większości
wyeksploatowane złoża sudeckie miały łączne zasoby
zaledwie ok. 880 t uranu.
3. Zasoby geologiczne złoża Grzmiąca w Sudetach
wyliczono na niespełna 800 t uranu, ale nie wiadomo ile z
nich można by faktycznie pozyskać. Czy istnieją ekonomiczne
podstawy do podjęcia eksploatacji tak niewielkiego
pojedynczego złoża?
4. Możliwości odkrycia nowych złóż w Sudetach są
bardzo ograniczone, a ewentualne odkrycia nie zmienią w
znaczącym stopniu sytuacji zasobowej.
5. Jest możliwe, że na terenie syneklizy perybałtyckiej
w rejonie MierzeiWiślanej i Zalewu Wiślanego występują
zasobniejsze złoża uranu typu piaskowcowego, jednak
duża głębokość ich zalegania (co najmniej 800 m), konieczność
rozpoznania gęstą siatką wierceń rozpoznawczych
(50 – 50 m) oraz lokalizacja w obszarach prawnie chronionych
sprawiają, że obszary te można uznć za hipotetyczne
dla występowania złóż rud uranu. W rejonie tym wskazane
jest wykonanie szczegółowych badań sejsmicznych,
których celem będzie określenie możliwości okonturowania
uranowych ciał rudnych metodami geofizycznymi z
powierzchni terenu.
6. Duże zasoby uranu tkwią w łupkach dictyonemowych,
jednak bardzo niska zawartość tego pierwiastka,
brak zadowalającej technologii odzysku i do tego znaczna
głębokość występowania sprawiają, że eksploatacja jest
nieopłacalna.
7. Budowa geologiczna Polski nie daje nadziei na
odkrycie dostępnych do eksploatacji złóż uranu o znaczą-
cych zasobach. Dobry stopień rozpoznania radioaktywności
różnych formacji i struktur geologicznych, uzyskany
na podstawie analizy karotaży geofizycznych wierceń

 

Pełny tekst artykułu

STOSOWANIE NOWYCH TECHNIK POSZUKIWANIA I EKSPLOATACJI ZŁÓŻ W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW PLANISTYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH NA PRZYKŁADZIE RUD URANU I GAZU ŁUPKOWEGO

Artykuł w branżowym piśmie o „stosowaniu nowych technik poszukiwania i eksploatacji złóż w odniesieniu do przepisów planistycznych i środowiskowych na przykładzie rud uranu i gazu łupkowego”.

Wytyczne jak zmienić prawo aby było przyjazne inwestorom.

Marzena Sadowska, Piotr Syryczyński

Wiertnictwo Nafta Gaz TOM 28 zeszyt 1-2 2011

Pełny tekst artykułu

ZWALCZANIE NEGATYWNYCH NASTĘPSTW PRZEDSIĘWZIĘĆ GÓRNICZYCH

Raport końcowy
Zwalczanie negatywnych następstw przedsięwzięć górniczych ? Postępowanie z kontaminantami radioaktywnymi w regionie Jeleniej Góry w Polsce południowo-zachodniej

Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Natury i Bezpieczeństwa
Reaktorów
Zrealizowany we współpracy z Politechniką Wrocławską

 

Pełny tekst raportu